menu
Home » 2012 » January » 19 » Социален проект на общината
16.43
Социален проект на общината

На 12 януари беше пред­ставен новият социален про­ект "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове ув­реждания и самотно живеещи хора" по Оперативна програ­ма "Развитие на човешките ре­сурси", финансирането му е от Европейския социален фонд и е на обща стойност 178 445 лв.
На срещата, ръководена от кмета Сашо Топалов, участва­ха кандидати за двете социал­ни услуги "домашен помощник" и "социален асистент", потре­бители, кметове на селата, в които ще се реализира проек­тът, специалисти от общинска­та администрация.
Светла Недева, председа­тел на УС на Сдружение" Център за социални услуги в общност­та" В.Търново, спечелило про­екта, направи представянето му. Тя сподели, че колкото и да е инициативна една неправи­телствена организация, колко­то и да е добър нейният проект, без подкрепата на местната администрация и немалко хора в общината,не би се получило.Продължителността на проекта е 13 месеца, като яну­ари е подготвителен и до 25 се набират кандидати за по­требители и за тези, които ще ги обслужват. От 1 февруари за една година ще бъдат на­значени по трудови договори 25 домашни помощници със заплата 288 лв. и 6 социални асистенти, които ще получа­ват 316 лв. месечно, ако ра­ботят на пълен работен ден и обслужват най-малко двама потребители. От двете услуги ще се възползват 70 души над 18-годишна възраст с трайни увреждания или самотно жи­веещи в Елена, Майско, Кон­стантин, Беброво, Каменари. Руховци, Марян и Палици. Те ще заплащат потребителска такса, съобразно личния им доход, която за 4 часа дневно обслужване е 21-22 лв. на ме­сец. Ако потребителят откаже да плаща таксата, договорът с него се прекратява.От 10 януари работа започ­наха и пет лични асистенти по друг социален проект на общи­ната - "Подкрепа за достоен живот".

(източник-Еленска Трибуна)

(много от нуждаещите се не се класират)

      Критерии  на ЕС за участие в програмите 
  "           
1. „Социален асистент”
2. „Домашен помощник”

Ще бъдат подкрепяни проекти, насочени към създаване на условия за обслужване на преки потребители, във връзка с удовлетворяване на ежедневните им потребности, както и нуждите от организиране на свободното време, поддържане на лични контакти и развиване на социални умения, с оглед тяхното социално включване.

Услугата "Социален асистент" може да бъде предоставяна и на деца, при спазване на изискванията за предоставяне на социални услуги за деца. В тези случаи ще бъдат финансирани проекти, насочени към комплексна подкрепа както към децата чрез предоставяне на услугата "Социален асистент", така и към техните родители чрез консултиране, включване в специфични обучения и помощ за възстановяване на трудовата активност.

Услугата "Домашен помощник" се изразява в извършване на услуги, включващи обслужване на болни възрастни хора и самотни лица..."

цитиран е документ за реализирането на програмите!

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”


https://docs.google.com/document/d/1YJbjo2yJvSjch-ttL_s2e9tqADAeDSaJat-IG3-sLZA/edit?hl=en#


Донор

Европейската комисия, Държавен бюджет

Бюджет

Общ бюджет - 29 337 450 лв.


Финансираща програма/Фонд

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.
въпрос към тези от който зависи:

* КАКВИ СА КРИТЕРИИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ЧАСТНОСТ В ГРАД ЕЛЕНА?

    * КОЙ ОПРЕДЕЛЯ?

*ЗАЩОТО ЯВНО КРИТЕРИИТЕ СЕ РАЗЛИЧАВАТ ОТ ОПИСАНИТЕ

/СТАВА ВЪПРОС ЗА ОБЩИНА ЕЛЕНА/

ДЪРЖА НА ОТГОВОР

Share on Facebook
Views: 1742 | Added by: venko1978 | Tags: ЕФЕКТИ, КОМПЮТРИ Компютри, KOMPUTRI I USLUGI GRAD ELENA, WEB-ЕЛЕМЕНТИ, НЕКРОЛОЗИ, снимки, визитки, видео, ГРАД ЕЛЕНА, услуги | Rating: 5.0/1
Total comments: 1
0   Spam
1 venko1978   (04.02.2011 16.30)
В числото на неудобрените влизам и аз /макар да съм над70%, не мога да излизам сам,да готвя ,да пера и подобни неща/,затова питам какви са условията за да присъстваш в тази програма.
Нали е:"Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове ув­реждания и самотно живеещи хора",финансирането му е от Европейския социален фонд.
/говоря за град Елена и общината, макар да подозирам че и в други градове е така!/

Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]